FenixTRAVEL, s.r.o. cestovní agentura; ubytování - Chorvatsko

Všeobecně závazné podmínky
verze pro tisk

FenixTRAVEL- Všeobecně závazné podmínky

Poradenské centrum-CK SPORT TURIST CZ: 466 614 339 (Po-Pá 9.00-17.00)
nacházíte se: Úvod - Informace - Všeobecně závazné podmínky

www.fenixtravel.sk - Všeobecně závazné podmínky

Tyto Všeobecně závazné podmínky řeší vztahy mezi majitelem objektu nebo apartmánu v Chorvatsku jako poskytovatelem ubytování (dále jen "majitel apartmánu") a objednavatelem. Všeobecně závazné podmínky jsou platné pro všechna ubytování propagované na portálu www.apartmany-chorvatsko.com. Smluvní vztah vzniká mezi objednavatelem a majitelem apartmánu.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1
Cestovní agentura FenixTRAVEL s.r.o. (dále jen "FenixTRAVEL") je na základě živnostenského listu oprávněna poskytovat služby cestovní agentury (ŽL vydal Obvodní úřad v Bratislavé, číslo živnostenského rejstříku: 110-153809).
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I., oddiel: Sro, vložka č.: 36917/B.
1.2
FenixTRAVEL provozuje portál www.apartmany-chorvatsko.com a poskytuje svoje služby na základě pokynů majitele apartmánu.
1.3
FenixTRAVEL zájemcem o ubytování poskytuje především
a) informace a odborní poradenství (zejména o podmínkách a možnostech ubytování včetně informací o volných kapacitách, informace o jednotlivých oblastech a informace o dopravě na místo ubytování)
b) součinnost při úhradě rezervačního poplatku za rezervaci jejich ubytování
1.4
FenixTRAVEL majitelům apartmánů v Chorvatsku poskytuje především
a) prostor na propagaci jejich ubytovacích kapacit na portáli www.apartmany-chorvatsko.com
b) součinnost pŕi spracování a odesílání Potvrzení rezervace ubytování a Ubytovacích dokladů pro objednavatele, kterým se rezervovalo ubytování
1.5 Vymezení pojmů
"www.apartmany-chorvatsko.com" - portál, internetové stránky provozované FenixTRAVELem a zveřejněné na adrese www.apartmany-chorvatsko.com
"objednavatel" - odesílatel Žádosti o rezervaci ubytování jmenovitě uvedený na této žádosti. Tento odesílatel zastupuje všechny další osoby, které nejsou jmenovitě uvedeny v Žádosti o rezervaci a je pro ně na základe této žádosti rezervováno ubytování.
"majitel apartmánu" - poskytovatel ubytování; majitel objektu v Chorvatsku
"Žádost o rezervaci" - řádně vyplnený, objednavatelem odeslaný a doručený rezervační formulář - Žádost o rezervaci ubytování
"doručení" - odeslání a doručení veškeré písemnosti poštou, faxem anebo e-mailem
"Rezervační systém" - společný mezinárodní internetový ON-LINE systém zaznamenávání jednotlivých rezervací ubytování
1.6
Součástí vztahu mezi majitelem apartmánu a objednavatelem jsou všechny písemné doklady doručené objednavateli a to zejména Potvrzení rezervace ubytování, Ubytovací doklad a písemné pokyny - podrobné informace o ubytovaní.
1.7
Odesláním Žádosti o rezervaci ubytování objednavatel potvrzuje, že se obeznámil se zněním těchto Podmínek a bezvýhradně s nimi souhlasí.
1.8
V případe zájmu může FenixTRAVEL na základě Smlouvy o obchodním zastoupení s Generali Poisťovňou a.s. zařídit pro objednavatele individuální cestovní pojištění včetně pojištění storna ubytování.
1.9
Ze slev, poskytovaných majitelem apartmánu, má objednavatel nárok jen na ty, které jsou v platnosti v době odeslání Žádosti o rezervaci ubytování. Pokud nejsou nárokovatelné slevy zohledněny v Potvrzení o rezervaci ubytování, objednavatel si tyto slevy musí uplatnit, jinak jeho nárok na jejich poskytnutí zaniká. Při poskytování slev pro děti je rozhodující věk dítěte k poslednímu dni čerpání služeb.

2. POSTUP PŘI REZERVACI POBYTU

2.1 Žádost o rezervaci ubytování
Objednavatel vyplní a e-mailem odešle Žádost o rezervaci ubytování uveřejněnou na www.apartmany-chorvatsko.com. Nesprávně nebo neúplně vyplnený formulář může být považovaný za nedoručený.
2.2 Rezervace ubytování
Majitel apartmánu Žádost o rezervaci ubytování posoudí a rozhodne o její schválení jako i o její zařazení v Rezervačním systému (čl. 1 ods. 1.5).
V odůvodněných případech může majitel apartmánu Žádost o rezervaci ubytování zamítnout případně navrhnout přiměřené náhradní řešení. To platí především
a) při překročení kapacity apartmánu,
b) jestli se termín rezervace úplně nebo částečně kryje s předešlou schválenou rezervaci,
c) při pobytu s domácim zvířetem a pod.
2.3 Potvrzení rezervace
Objednavatel e-mailem obdrží Potvrzení o rezervaci ubytování.
Potvrzení o rezervaci ubytování obsahuje:
a) dohodnuté ubytování (místo a druh ubytování, t.j. počet apartmánů, pokojů, lůžek, přistýlek, další vybavení a pod.)
b) cenu za ubytování
c) přesně vyčíslený rezervační poplatek v Kč a přesně vyčíslený doplatek v místě pobytu v EURO, pokud není na stránkach příslušného objektu a následně i v Potvrzení rezervace ubytování uvedeno jinak.
d) pokyny na úhradu rezervačního poplatku.
Rezervační poplatek je určený ve výši 50% z celkové ceny za ubytování, pokud není v Potvrzení o rezervaci ubytování uvedeno jinak.
Majitel apartmánu nemá právo jednostranně zvýšit cenu poté, co objednavatel uhradil rezervační poplatek. Tyto ustanovení se nevztahujou na místní poplatky hraděné v místě ubytování, kterých výšku určuje zákon, všeobecně platný predpis, nařízení města a pod.
Reklamaci nesprávných údajů uvedených v Potvrzení rezervace ubytování uplatňuje objednavatel ihned, nejpozději do 24 hodin od jeho doručení.
Pokud má objednavatel zájem o cestovní pojištění, FenixTRAVEL ho na základě smlouvy s Generali Poisťovňa a.s. sprostředkuje. Cena za cestovní pojištění se uhradí jednorazově a pokud obsahuje pojištění storna, nejpozději v den, ve kterém objednavatel uhradí rezervační poplatek.
2.4 Úhrada rezervačního poplatku
Objednavatel uhradí rezervační poplatek podle pokynů uvedených v Potvrzení rezervace ubytování a to bankovým převodem príp. vkladem v hotovosti na bankovní účet FenixTRAVELu. V případe zájmu může objednavatel uhradit rezervační poplatek přímo majiteli apartmánu na bankovní účet vedený v chorvatské bance, přičemž bankovní poplatky za mezistátní převod české a rovněž i chorvatské banky hradí objednavatel. Tento bankovní poplatek není součástí vyčíslené ceny za ubytování a nepovažuje se za část rezervačního poplatku. Za den zaplacení rezervačního poplatku se považuje ten den, kdy byli finanční prostředky připsané na účet.
2.5 Doba platnosti rezervace ubytování a doručení dokladu o úhradě
Objednavatel doručí e-mailem podle pokynů v Potvrzení rezervace ubytování kopii dokladu o úhradě.
Pokud není v Potvrzení rezervace ubytování uvedeno jinak, je doba platnosti rezervace, t.j. lhůta na doručení dokladu o úhradě:
4 dni po zarezervovaní pobytu v Rezervačním systému (dále je "po zarezervovaní pobytu") - platí v období do 15. 3. ;
3 dni po zarezervovaní pobytu - platí v období od 16. 3. do 15. 5. ;
2 dni po zarezervovaní pobytu - platí v období od 16. 5. do 30. 6. ;
1 den po zarezervovaní pobytu - platí v období od 1. 7. ;
V období 30 dní a méně před nástupem je lhůta na doručení dokladu o úhradě do 24 hodin po zarezervovaní pobytu.
V období 10 dní a méně před nástupem se tato lhůta může skrátit na několik hodin.
Doba platnosti rezervace, t.j. lhůta na doručení dokladu o úhradě je vždy zřetelně uvedena v Potvrzení rezervace ubytování.
Nedodržení lhůty na uhrazení rezervačního poplatku může mít za následek zrušení rezervace.
2.6 Ubytovací doklad
Objednavatel obdrží Ubytovací doklad v lhůte do 5 dnů po dni zaplacení rezervačního poplatku podle ods. 2.4). Ubytovací doklad vydáva majitel apartmánu v českém jazyce a je pro objednavatele dokladem o definitivní rezervaci ubytování.
Ubytovací doklad obsahuje zejména
a) rezervované ubytování (místo a druh ubytování, t.j. počet apartmánů, pokojů, lůžek, přistýlek, další vybavení a pod.).
b) přesně vyčíslený doplatek v místě pobytu v EURO.
Doplatek podle ods. b) může být v Potvrzení rezervace ubytování specifikován jiným spůsobem.
Objednavatel se Ubytovacím dokladem prokazuje při ubytovávaní v místě ubytování.
2.7 Pokyny na cestu
Objednavatel je informovaný o aktuální situaci na silnicích a autostrádach; pokyny na cestu a popis (případně fotografie) příjezdové cesty k objektu proto obdrží spravidla 2 dni před nástupem na ubytování.
2.8 Doplatek ceny za ubytování
a) Doplatek ceny za ubytování je objednavatel povinný doplatit před začátkem čerpání služeb, ihned po příchodu na místo ubytování a to podle Ubytovacího dokladu. Majitel apartmánu případně ním pověřená osoba potvrdí úhradu doplatku přímo v Ubytovacím dokladu.
b) V objektech, ve kterých majitel stanovil podmínku poskytnutí ubytování doplacením ceny v časovém předstihu před začátkem pobytu objednavatele se doplacení ceny řídí pokyny uvedenými v Potvrzení rezervace ubytování. V takovémto případe je FenixTRAVEL povinný na stránkach příslušného objektu zřetelne oznámit časový údaj o doplacení ceny.
c) V případě neuhrazení ceny podle Ubytovacího dokladu ve stanovené lhůte anebo v případě nevydání Ubytovacího dokladu je majitel apartmánu oprávněn odstoupit od smlouvního vztahu a služby neposkytnout, pričemž objednavatel je povinný uhradit všechny náklady, které majiteli apartmánu vznikli nesplnením si smluvních povinností ze strany objednavatele. Tímto ustanovením není dotknuto právo majitele apartmánu na náhradu škody a ušlého zisku.
d) Právo na řádné poskytnutí objednaných služeb vzniká objednavateli až zaplacením celkové ceny tj. rezervačního polatku a doplatku na místě, jako i splněním ostatních podmínek poskytnutí služeb.

3. REKLAMAČNÍ ŘÍZENÍ

3.1 Pokud je rozsah a kvalita poskytnutých služeb objektivně na nižší jak dohodnuté úrovni, zejména v rozporu s Ubytovacím poukazem, vzniká objednavateli právo na reklamaci a odstranění závad. Objednavatel uplatní právo na odstranění chybně poskytnuté služby bezodkladně, a to u majitele apartmánu.
3.2 Pokud majitel apartmánu nezabezpečí nápravu reklamovaných služeb, objednavateli vzniká nárok na slevu ze zaplacené ceny služeb. Sleva odpovídá rozdílu mezi dojednanými a skutečně poskytnutými službami. Objednavatel uplatní nárok na slevu bezodkladně, a to u majitele apartmánu.
3.3 Majitel apartnánu je zbaven odpovědnosti za škodu způsobenou porušením jeho povinností při poskytování služeb nebo odstoupením od smlouvy, pokud škodu nezavinil a pokud škoda byla způsobena objednavatelem nebo třetí osobou, která není spojena s poskytováním služeb nebo pokud byla škoda způsobena událostí, které nebylo možné zabránit ani při vynaložení všeho úsilí, nebo v důsledku neobvyklých a nepředvídatelných okolností.
3.4 Při uplatňování a při řešení reklamace je objednavatel povinen poskytnout maximální součinnost, aby bylo možné nedostatky co nejúčinněji odstranit a zabránit tak vzniku jakýchkoliv škod nebo snížit jejich rozsah.
3.5 Majitel apartmánu neodpovídá za služby, které si objednavatel objedná u třetích osob. Nároky související s leteckou dopravou uplatňuje objednavatel ve smyslu mezinárodních dohod o letecké dopravě přímo u letecké společnosti.
3.6 Objednavatel bere na vědomí, že první a poslední den je určen především na dopravu a ubytování, reklamace na zkrácení délky pobytu z uvedeného důvodu jsou vyloučeny.
3.7 Nedodržením ustanovení nebo postupů uvedených v tomto článku, právo na reklamaci zaniká. Rovněž zaniká právo na reklamaci uplatňovanou opožděně nebo až po ukončení čerpání reklamovaných služeb.

4. STORNO, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1 Objednavatel má právo kdykoliv odstoupit od smlouvy písemným oznámením, které je účinné dnem doručení majiteli apartmánu. Při odstoupení od smlouvy je objednavatel povinen uhradit majiteli apartmánu skutečně vzniklé náklady a ušlý zisk, nejméně však stornopoplatek ve výši 50% z celkové ceny objednaných služeb.
4.2 Objednavatel bere na vědomí doporučení FenixTRAVELu uzavřít pro případ storna pojištění stornopoplatku. Na žádost objednavatele toto pojištění FenixTRAVEL zařídí ve smyslu čl. 2 ods. 2.3 těchto Podmínek.
4.3 Pokud objednavatel z jakéhokoliv důvodu nezačne čerpat řádně zabezpečené služby, nebo je na základě vlastního rozhodnutí vyčerpá jen částečně, nemá nárok na finanční náhradu.

5. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNAVATELE

5.1 K základním právům objednavatele patří:
a) právo na řádné poskytnutí zaplacených služeb,
b) právo na řádné poskytnutí informací týkajících se objednaných služeb jako i obeznámení se s případnými změnami,
c) právo vypovědět smlouvu kdykoliv i bez udání důvodu před začátkem čerpání služeb, a to za podmínek podle článku 4. těchto Podmínek,
d) právo písemně oznámit změnu v osobě objednavatele podle čl. 1 ods. 1.5. Oznámení musí obsahovat výslovný souhlas nového objednavatele s uzavřenou smlouvou, jeho prohlášení, že splňuje všechny dohodnuté podmínky pro čerpání služeb a doklad o úhradě poplatku 1000 Kč za změnu objednavatele. Dnem doručení oznámení se v něm uvedená osoba stává objednavatelem, který vstupuje do práv a povinností původního objednavatele přičemž spolu s ním společně a nerozdílně zodpovídá za úhradu objednaných služeb. V případě neuhrazení ceny za objednané služby, nebo nákladů souvisejících se změnou objednavatele platí čl. 2 ods.2.7 písm. b těchto Podmínek. Uvedené sa vztahuje jen na ty případy, kdy je majitel apartmánu schopen zabezpečit změnu objednavatele. V opačném případě písemně upozorní na nemožnost změny původního objednavatele.
e) právo na reklamaci nedostatků a chybných plnění podle čl. 3 těchto Podmínek,
f) právo na ochranu osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů.
5.2 K základním povinnostem objednavatele kromě výše uvedených patří:
a) uvádět úplné a pravdivé údaje, v opačném případě je objednavatel povinen uhradit všechny náklady a škodu, která porušením této povinnosti vznikne.
b) zaplatit celou cenu za objednané služby ve smyslu čl. 2 těchto Podmínek, v opačném případě může majitel apartmánu odstoupit od smlouvy a má kromě stornopoplatku právo i na náhradu škody, která mu porušením povinností objednavatele vznikla.
c) řídit se pokyny majitele apartmánu; dodržovat právní předpisy Chorvatské republiky, jako i místa pobytu a objektu. V případě jejich porušení je majitel apartmánu oprávněn objednavateli odepřít jejich další poskytování, čímž objednavatel ztrácí nárok na tyto i na další nevyužité služby
d) nést odpovědnost a uhradit škodu, kterou svým konáním během čerpání služeb v ubytovacím zařízení způsobil. FenixTRAVEL doporučuje pro tento účel uzavřít cestovní pojištění, které zahrnuje pojištění spůsobené škody.

6. ZMĚNA DOHODNUTÝCH SLUŽIEB

6.1 Před začátkem čerpání služeb:
a) pokud nastanou okolnosti, které znemožňují majiteli apartmánu poskytnout služby podle Ubytovacího dokladu, je majitel apartmánu  povinen zabezpečit jejich změnu nebo je zrušit, pričemž je  povinen oznámit tyto skutečnosti bez zbytečného odkladu objednavateli.
b) při zrušení služeb majitelem apartmánu, změně termínu čerpání služeb o více jak 48 hodin nebo závažné změně ubytování a ceny za služby, pričemž za závažnou změnu se nepovažuje změna místa a ubytovacího objektu za podmínky pokud je zabezpečené náhradní ubytování minimálně stejné aneb vyšší kategorie a v podobné oblasti; má objednavatel právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny a to bez stornopoplatků.
c) pokud objednavatel nedoručí majiteli apartmánu do 4 dnů od doručení oznámení změny písemně své odstoupení od smlouvy platí, že se změnami souhlasí
d) žádosti o změny ve vydaných dokladech jsou zpoplatněny částkou 1000 Kč za každou změnu.
6.2 Po dobu čerpání služeb:
a) majitel apartmánu je oprávněn vykonávat operativní změny poskytovaných služeb a to jen pokud nemůže zabezpečit původně objednané služby z vážných objektivních důvodů, zásahem vyšší moci, rozhodnutím státních a jiných příslušných orgánů, nebo mimořádných okolností, které nemá možnost ovlivnit a nemohl je ani předvídat. V takovém případě je majitel apartmánu povinen:
a.1) zabezpečit náhradní služby v rozsahu a kvalitě co nejvíce srovnatelé a odpovídající charakteru původních služeb přičemž v případě zabezpečení služeb minimálně stejné jako dohodnuté úrovně (např.: náhradní ubytování ve stejné, resp. vyšší kategorii) jsou všechny další nároky objednavatele vyloučeny, nebo
a.2) vrátit objednavateli zaplacenou cenu za neposkytnuté resp. náhradním plněním nekompenzované služby, nebo
a.3) poskytnout objednavateli slevu ze zaplacené ceny služeb, které nebyly poskytnuty v plném rozsahu.
b)majitel apartmánu nepřebírá odpovědnost za následky změněných služeb z důvodů podle předcházejícího odseku, rovněž za případné zpoždění způsobené technickými poruchami, počasím, dopravní situací, stávkou a podobně.

7. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (NAŘÍZENÍ GDPR) PLATNÉ OD 25. 5. 2018


Dovolujeme si Vás informovat, že Vaše osobní údaje jsou v případě předsmluvního jednání nebo následného plnění smlouvy zákonně zpracovávány na základě čl. 6 odst.1 písm.b) GDPR.


Platnost těchto Podmínek se vztahuje na služby poskytované majitelem apartmánu a cestovní agenturou FenixTRAVEL s.r.o., s výjimkou případů, pokud se písemně předem dohodne s objednavatelem jiný rozsah vzájemných práv a povinností.

Tyto Všeobecně závazné podmínky vstupují v platnost 1. 1. 2019 a vycházejí z právního stavu ke dni jejich platnosti.

Uhrazením rezervačního poplatku vyjadřuje klient souhlas se zněním těchto Všeobecně závazných podmínek.

cestovní agentura
Chorvatsko přes internetINFORMACE:

Informace /FenixTRAVEL

Rezervace, dotazy
poradenské centrum:

Pondělí - pátek
9.00-17.00
tel.: 466 614 339
(CK SPORT TURIST CZ)
Texty, obrázky jako i všechny náležitosti obsaženy na této stránce jsou chráněné
autorským právem a jejich použití podléhá písemnému souhlasu společnosti
FenixTRAVEL s.r.o.
Fenix - logo (2kB)
Foto + Copyright © 1999-2019: FenixTRAVEL s.r.o.
Aktualizace: 2. 1. 2019

NAJ.sk